رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار اشتری: تعداد زیادی از اعضای تیم تروریستی چابهار در مرز ناموفق بودند

سردار اشتری: تعداد زیادی از اعضای تیم تروریستی چابهار در مرز ناموفق بودند و حرکاتشان خنثی شده و به هلاکت رسیدند.

سردار اشتری: تعداد زیادی از اعضای تیم تروریستی چابهار در مرز ناموفق بودند و حرکاتشان خنثی شده و به هلاکت رسیدند.