رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیلرسون وزیر خارجه سابق آمریکا: برایم چالش‌انگیز بود با مردی کار کنم که بسیار بی‌نظم است

تیلرسون وزیر خارجه سابق آمریکا: برایم چالش‌انگیز بود با مردی کار کنم که بسیار بی‌نظم است،خواندن چیزها را دوست ندارد و گزارش‌های توجیهی را مطالعه نمی‌کند. ترامپ بر اساس حس‌های درونی‌اش کار انجام می‌دهد. بنظر می‌آید بدون تأمل عمل می‌کند ولی نیتش این نیست که بی‌فکر باشد. می‌خواهد بر اساس غرایز درونیش کار کند.

تیلرسون وزیر خارجه سابق آمریکا: برایم چالش‌انگیز بود با مردی کار کنم که بسیار بی‌نظم است،خواندن چیزها را دوست ندارد و گزارش‌های توجیهی را مطالعه نمی‌کند.

ترامپ بر اساس حس‌های درونی‌اش کار انجام می‌دهد.

بنظر می‌آید بدون تأمل عمل می‌کند ولی نیتش این نیست که بی‌فکر باشد. می‌خواهد بر اساس غرایز درونیش کار کند.