رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک

رئیس پلیس پایتخت از تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک به محلی برای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر خبر داد  

رئیس پلیس پایتخت از تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک به محلی برای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر خبر داد