رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک مرد چینی خودروی کیای قدیمی خود را از وسط بریده تا آن را به یک «ترانسفورمرز» در اندازۀ واقعی تبدیل کند

یک مرد چینی خودروی کیای قدیمی خود را از وسط بریده تا آن را به یک «ترانسفورمرز» در اندازۀ واقعی تبدیل کند. این ربات خودروریخت می تواند در حالت عمودی، وقتی راننده فرمان را می چرخاند، راه برود

یک مرد چینی خودروی کیای قدیمی خود را از وسط بریده تا آن را به یک «ترانسفورمرز» در اندازۀ واقعی تبدیل کند. این ربات خودروریخت می تواند در حالت عمودی، وقتی راننده فرمان را می چرخاند، راه برود