رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هستم اما امضا نمی‌کنم!

هستم اما امضا نمی‌کنم! گرشاسبی، مدیرعامل پرسپولیس: برای این که کارها روی زمین نماند در باشگاه هستیم و منتظر نظر وزارت ورزش. تا زمانی که ابلاغی برای فرد دیگری صادر نشود کارها را پیگیری می‌کنم. برای احترام به قانون منع به‌ کارگیری بازنشستگان سندی را امضا نمی‌کنم

هستم اما امضا نمی‌کنم!

گرشاسبی، مدیرعامل پرسپولیس: برای این که کارها روی زمین نماند در باشگاه هستیم و منتظر نظر وزارت ورزش. تا زمانی که ابلاغی برای فرد دیگری صادر نشود کارها را پیگیری می‌کنم. برای احترام به قانون منع به‌ کارگیری بازنشستگان سندی را امضا نمی‌کنم