رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: توافق آب و هوایی پاریس آنقدرها هم برای پاریس خوب کار نکرده است

ترامپ: توافق آب و هوایی پاریس آنقدرها هم برای پاریس خوب کار نکرده است در سراسر فرانسه اعتراض‌ و شورش‌ است مردم نمی‌خواهند مقادیر هنگفت پول را اغلب به کشورهای جهان سوم بدهند تا شاید آنها از محیط زیست حفاظت کنند آنها شعار می‌دهند “ما ترامپ را می‌خواهیم”. من عاشق فرانسه هستم  

ترامپ: توافق آب و هوایی پاریس آنقدرها هم برای پاریس خوب کار نکرده است در سراسر فرانسه اعتراض‌ و شورش‌ است مردم نمی‌خواهند مقادیر هنگفت پول را اغلب به کشورهای جهان سوم بدهند تا شاید آنها از محیط زیست حفاظت کنند آنها شعار می‌دهند “ما ترامپ را می‌خواهیم”. من عاشق فرانسه هستم