رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آینده بچه‌های طبقه متوسط و پایین را می‌فروشیم به آینده بچه پولدارها

ویدیو/ حسینی، کارشناس مسائل آموزشی: با سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزشی داریم آینده بچه‌های طبقه متوسط و پایین را می‌فروشیم به آینده بچه پولدارها / طبق گزارش بانک جهانی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ ایران در راس خصوصی سازی آموزشی در جهان بوده است!

ویدیو/ حسینی، کارشناس مسائل آموزشی: با سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزشی داریم آینده بچه‌های طبقه متوسط و پایین را می‌فروشیم به آینده بچه پولدارها / طبق گزارش بانک جهانی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ ایران در راس خصوصی سازی آموزشی در جهان بوده است!