رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این زنان تصویب قانونی را در هند جشن می گیرند

این زنان تصویب قانونی را در هند جشن می گیرند که براساس آن ۱۰ درصد مشاغل دولتی باید به افراد فقیر داده شود

این زنان تصویب قانونی را در هند جشن می گیرند که براساس آن ۱۰ درصد مشاغل دولتی باید به افراد فقیر داده شود