رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه آلمان: امیدوارم بتوانیم در هفته‌های آتی کانال مالی پرداخت با ایران را نهایی کنیم.

وزیر خارجه آلمان: امیدوارم بتوانیم در هفته‌های آتی کانال مالی پرداخت با ایران را نهایی کنیم. چنین چیزی در مقابل آمریکا آسان نیست چرا که تلاش می کند اعمال فشار کند.

وزیر خارجه آلمان: امیدوارم بتوانیم در هفته‌های آتی کانال مالی پرداخت با ایران را نهایی کنیم.

چنین چیزی در مقابل آمریکا آسان نیست چرا که تلاش می کند اعمال فشار کند.