رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخمین زده شده است تا ۵ سال ديگر، دنیا با بحران کمبود كاكائو روبه رو خواهد شد

تخمین زده شده است تا ۵ سال ديگر، دنیا با بحران کمبود كاكائو روبه رو خواهد شد و اين ماده ى لذيذ چنان كمياب خواهد شد كه تنها ثروتمندان توانايى خريد آن را خواهند داشت !

تخمین زده شده است تا ۵ سال ديگر، دنیا با بحران کمبود كاكائو روبه رو خواهد شد و اين ماده ى لذيذ چنان كمياب خواهد شد كه تنها ثروتمندان توانايى خريد آن را خواهند داشت !