رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوبخت: حقوق کارکنان تا ۲۰ اسفند پرداخت می‌شود.

نوبخت: حقوق کارکنان تا ۲۰ اسفند پرداخت می‌شود./ بخشی از عیدی کارکنان دیروز پرداخت شد و با درخواست وزرا و درخواست وجه از خزانه طی امروز و فردا این پرداختی‌ها ادامه خواهد داشت.

نوبخت: حقوق کارکنان تا ۲۰ اسفند پرداخت می‌شود./ بخشی از عیدی کارکنان دیروز پرداخت شد و با درخواست وزرا و درخواست وجه از خزانه طی امروز و فردا این پرداختی‌ها ادامه خواهد داشت.