رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنای آمریکا علیه فرمان فوق العاده ترامپ برای ساخت دیوار مرزی رای داد

سنای آمریکا علیه فرمان فوق العاده ترامپ برای ساخت دیوار مرزی رای داد 🔸 سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهور خواهان است علیه دستور اعلام وضعیت اضطراری ترامپ رای صادر کرد

سنای آمریکا علیه فرمان فوق العاده ترامپ برای ساخت دیوار مرزی رای داد

🔸 سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهور خواهان است علیه دستور اعلام وضعیت اضطراری ترامپ رای صادر کرد