رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد متفاوت شهرداری گلپایگان با پاکبانان

برخورد متفاوت شهرداری گلپایگان با پاکبانان/ مدیران ایستاده و پشت سر پاکبانان قرار گرفتند.

برخورد متفاوت شهرداری گلپایگان با پاکبانان/ مدیران ایستاده و پشت سر پاکبانان قرار گرفتند.