رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیل مازندران هم مثل سیل گلستان بلای آسمانی نیست، بلای مدیریتی و انسانی است.

سیل مازندران هم مثل سیل گلستان بلای آسمانی نیست، بلای مدیریتی و انسانی است. بلایی که مدیران با ساختن سد، برداشت از رودخانه ها، جنگل تراشی و معادن به جان استان انداختند…

سیل مازندران هم مثل سیل گلستان بلای آسمانی نیست، بلای مدیریتی و انسانی است. بلایی که مدیران با ساختن سد، برداشت از رودخانه ها، جنگل تراشی و معادن به جان استان انداختند…