رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور تعدادى از استانداران و فرمانداران در خارج از كشور كاملا كذب است

سخنگوى وزارت كشور: مطلب منتشر شده در فضاى مجازى مبنی بر حضور تعدادى از استانداران و فرمانداران در خارج از كشور كاملا كذب است

سخنگوى وزارت كشور: مطلب منتشر شده در فضاى مجازى مبنی بر حضور تعدادى از استانداران و فرمانداران در خارج از كشور كاملا كذب است