رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۰ کشور دنیا هنوز طبق قانون زنان در مقایسه با مردان سهم کمتری از ارثیه والدین خود می‌برند

در حدود ۲۰ کشور دنیا هنوز طبق قانون زنان در مقایسه با مردان سهم کمتری از ارثیه والدین خود می‌برند. ایران یکی از این ۲۰ کشور است. در بقیه کشورهای دنیا سهم فرزندان دختر و پسر از ارثیه یکسان است.  

در حدود ۲۰ کشور دنیا هنوز طبق قانون زنان در مقایسه با مردان سهم کمتری از ارثیه والدین خود می‌برند. ایران یکی از این ۲۰ کشور است. در بقیه کشورهای دنیا سهم فرزندان دختر و پسر از ارثیه یکسان است.