رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار جانباختگان سیل اخیر در ایران

آخرین آمار جانباختگان سیل اخیر در ایران جانشین مدیریت بحران پزشکی قانونی: به دنبال وقوع سیل در چندین استان کشور تاکنون ۶۲ جسد به مراکز پزشکی قانونی کشور منتقل شده است.  

آخرین آمار جانباختگان سیل اخیر در ایران

جانشین مدیریت بحران پزشکی قانونی: به دنبال وقوع سیل در چندین استان کشور تاکنون ۶۲ جسد به مراکز پزشکی قانونی کشور منتقل شده است.