رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه صادر شد

کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه صادر شد نماینده دادستان: 🔹۲۱ کیفرخواست مربوط به ارکان اعتباری و مدیران شعب و ۸ کیفرخواست مربوط به اعضای هیات مدیره است. 🔸تمام این پرونده ها به دادگاه ویژه ارسال خواهد شد./ایسنا

کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه صادر شد

نماینده دادستان:
🔹۲۱ کیفرخواست مربوط به ارکان اعتباری و مدیران شعب و ۸ کیفرخواست مربوط به اعضای هیات مدیره است.
🔸تمام این پرونده ها به دادگاه ویژه ارسال خواهد شد./ایسنا