رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعریف سواد تغییر کرد !

‏تعریف سواد تغییر کرد ! باتعریف جدیدی که یونسکو ارایه داده باسوادی توانایی «تغییر» (Change) است و باسواد کسی است که بتواند با آموخته‌هایش، تغییری در زندگی خود ایجاد کند.

‏تعریف سواد تغییر کرد !

باتعریف جدیدی که یونسکو ارایه داده باسوادی توانایی «تغییر» (Change) است و باسواد کسی است که بتواند با آموخته‌هایش، تغییری در زندگی خود ایجاد کند.