رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح روي جلد مجله نيويوركر ؛ طعنه اي به انتشار گزارش مولر درباره انتخابات امريكا و تخلفات ترامپ

طرح روي جلد مجله نيويوركر ؛ طعنه اي به انتشار گزارش مولر درباره انتخابات امريكا و تخلفات ترامپ؛ اين گزارش پس از فشار رسانه هاي امريكايي، در ٤٤٨ صفحه و پر از خط خطي هاي كلمات مهم ، منتشر شد.

طرح روي جلد مجله نيويوركر ؛ طعنه اي به انتشار گزارش مولر درباره انتخابات امريكا و تخلفات ترامپ؛ اين گزارش پس از فشار رسانه هاي امريكايي، در ٤٤٨ صفحه و پر از خط خطي هاي كلمات مهم ، منتشر شد.


جدیدترین خبرها