رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دخترک دندان درد داشت. شهر هم نیمه ویرانه. با مادرش به درمانگاه ارتش رفتند.

دخترک دندان درد داشت. شهر هم نیمه ویرانه. با مادرش به درمانگاه ارتش رفتند. زمانی که دکتر داشت معاینه می کرد دخترک تعریف کرد که امروز جشن تولدش بوده و گویا کسی هم دل و دماغ برپایی جشن را نداشته. باقی ماجرا هم که در تصویر مشخص است. نیروهای ارتشی مستقر در پلدختر در سالن […]

دخترک دندان درد داشت. شهر هم نیمه ویرانه. با مادرش به درمانگاه ارتش رفتند. زمانی که دکتر داشت معاینه می کرد دخترک تعریف کرد که امروز جشن تولدش بوده و گویا کسی هم دل و دماغ برپایی جشن را نداشته. باقی ماجرا هم که در تصویر مشخص است. نیروهای ارتشی مستقر در پلدختر در سالن تئاتر شهر برایش تولد گرفتند