رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس روز به انتخاب نشنال جئوگرافیک؛ کانادا

عکس روز به انتخاب نشنال جئوگرافیک؛ کانادا خرس مادر توله های خود را از سرمای شدید فوریه حفظ می کند. پارک ملی واپسک منطقه ای است که خرس های قطبی بسیاری هر ساله فرزندان خود را در آن به دنیا می آورند و بزرگ می کنند.

عکس روز به انتخاب نشنال جئوگرافیک؛ کانادا

خرس مادر توله های خود را از سرمای شدید فوریه حفظ می کند. پارک ملی واپسک منطقه ای است که خرس های قطبی بسیاری هر ساله فرزندان خود را در آن به دنیا می آورند و بزرگ می کنند.