رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کسانی که ارز دریافتی را وارد فعالیت اقتصادی نکرده اند باید مالیات آن را بدهند

سازمان امور مالیاتی:کسانی که ارز دریافتی را وارد فعالیت اقتصادی نکرده اند باید مالیات آن را بدهند/ایرنا

سازمان امور مالیاتی:کسانی که ارز دریافتی را وارد فعالیت اقتصادی نکرده اند باید مالیات آن را بدهند/ایرنا