رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همسر عبدالرضا داوری از گرفتاری او در دام یک پرستو خبر داده است!

همسر عبدالرضا داوری (از نزدیکان محمود احمدی نژاد) از گرفتاری او در دام یک پرستو خبر داده است!

همسر عبدالرضا داوری (از نزدیکان محمود احمدی نژاد) از گرفتاری او در دام یک پرستو خبر داده است!