رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: ظرفیت فشار تحریم های آمریکا به پایان رسید

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: ظرفیت فشار تحریم های آمریکا به پایان رسید امروز مردم ما از۶ ماه پیش و یکسال پیش آرامش بهتری دارند

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: ظرفیت فشار تحریم های آمریکا به پایان رسید امروز مردم ما از۶ ماه پیش و یکسال پیش آرامش بهتری دارند