رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی در جلسه هیئت دولت: اینکه وزیر خارجه آلمان به غلط بودن رفتار آمریکا اشاره می کند مسئله مهمی است

روحانی در جلسه هیئت دولت: اینکه وزیر خارجه آلمان به غلط بودن رفتار آمریکا اشاره می کند مسئله مهمی است او در دیدار با من گفت، هر که تاریخ ایران را بشناسد می فهمد که فشار بر مردم ایران تاثیر ندارد

روحانی در جلسه هیئت دولت: اینکه وزیر خارجه آلمان به غلط بودن رفتار آمریکا اشاره می کند مسئله مهمی است

او در دیدار با من گفت، هر که تاریخ ایران را بشناسد می فهمد که فشار بر مردم ایران تاثیر ندارد