رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس خانوادگی قدیمی از خانواده آبه

عکس خانوادگی قدیمی از خانواده آبه، نخست وزیر ژاپن که روی پای پدربزگش کان آبه عضو مجلس نمایندگان ژاپن نشسته، به همراه پدرش شیناترو آبه، وزیرخارجه اسبق ژاپن  

عکس خانوادگی قدیمی از خانواده آبه، نخست وزیر ژاپن که روی پای پدربزگش کان آبه عضو مجلس نمایندگان ژاپن نشسته، به همراه پدرش شیناترو آبه، وزیرخارجه اسبق ژاپن