رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آنچه برای مردم غیرقابل تحمل است این است که عده ای با سختی زندگی کنند و عده ای بخواهند اموال مردم را تاراج کنند!

آنچه برای مردم غیرقابل تحمل است این است که عده ای با سختی زندگی کنند و عده ای بخواهند اموال مردم را تاراج کنند! روحانی در جلسه امروز هیئت دولت: اگر مردم در این کشور رانت، فساد و دلالی های نابجا نبینند؛ همه مشکلات را تحمل می کنند آنچه برای مردم غیرقابل تحمل است این […]

آنچه برای مردم غیرقابل تحمل است این است که عده ای با سختی زندگی کنند و عده ای بخواهند اموال مردم را تاراج کنند!

روحانی در جلسه امروز هیئت دولت:
اگر مردم در این کشور رانت، فساد و دلالی های نابجا نبینند؛ همه مشکلات را تحمل می کنند
آنچه برای مردم غیرقابل تحمل است این است که عده ای با سختی زندگی کنند و عده ای بخواهند اموال مردم را تاراج کنند
بهترین راه برای جلوگیری از مفاسد، شفافیت است