رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تانکر مصدر (دومین نفتکش توقیف شده) تانکر بسیاری بزرگتری نسبت به “استنا ایمپرو” (نفتکش اول) است

تانکر مصدر (دومین نفتکش توقیف شده) تانکر بسیاری بزرگتری نسبت به “استنا ایمپرو” (نفتکش اول) است احتمالا ایران می خواسته جواب متوازن‌تری به انگلیس بدهد. هرچند در مجموع نفتکش ایرانی توقیف شده توسط انگلیس حدود صدهزارتن بیشتر از مجموع این دو نفتکش محموله داشته است.

تانکر مصدر (دومین نفتکش توقیف شده) تانکر بسیاری بزرگتری نسبت به “استنا ایمپرو” (نفتکش اول) است

احتمالا ایران می خواسته جواب متوازن‌تری به انگلیس بدهد. هرچند در مجموع نفتکش ایرانی توقیف شده توسط انگلیس حدود صدهزارتن بیشتر از مجموع این دو نفتکش محموله داشته است.