رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقام های آمریکایی توقیف نفتکش دوم انگلیسی توسط ایران را تایید کردند

مقام های آمریکایی توقیف نفتکش دوم انگلیسی توسط ایران را تایید کردند

مقام های آمریکایی توقیف نفتکش دوم انگلیسی توسط ایران را تایید کردند