رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نفتکش بریتانیایی مصدر آبهای ایران را ترک کرد

نفتکش بریتانیایی مصدر (دومین نفتکشی که شابعه شده بود ایران توقیف کرده) آبهای ایران را ترک کرد  

نفتکش بریتانیایی مصدر (دومین نفتکشی که شابعه شده بود ایران توقیف کرده) آبهای ایران را ترک کرد