رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبور تراز صوتی ساختمان‌سازی‌ها در تهران از شرایط اضطرار

عبور تراز صوتی ساختمان‌سازی‌ها در تهران از شرایط اضطرار یک کارشناس صوت: بر اساس ارزیابی ۲۰۰ پروژه عمرانی، میانگین تراز صوت در این پروژه‌ها بین ۸۰ تا ۹۰ دسی‌بل بود و این در حالی است که حد مجاز صوت در مناطق مسکونی طی روز و شب ۵۵ و ۴۵ دسی‌بل است /ایسنا

عبور تراز صوتی ساختمان‌سازی‌ها در تهران از شرایط اضطرار

یک کارشناس صوت: بر اساس ارزیابی ۲۰۰ پروژه عمرانی، میانگین تراز صوت در این پروژه‌ها بین ۸۰ تا ۹۰ دسی‌بل بود و این در حالی است که حد مجاز صوت در مناطق مسکونی طی روز و شب ۵۵ و ۴۵ دسی‌بل است /ایسنا