رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل باشگاه تراکتور: خبر توافق با آدبایور صحت ندارد

مدیرعامل باشگاه تراکتور: خبر توافق با آدبایور صحت ندارد صادقیان: این خبر صحت ندارد و باشگاه تراکتور توافقی با آدبایور نداشته است./فارس

مدیرعامل باشگاه تراکتور: خبر توافق با آدبایور صحت ندارد

صادقیان: این خبر صحت ندارد و باشگاه تراکتور توافقی با آدبایور نداشته است./فارس