رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر ایران در لندن: نفتکش حامل نفت ایران تحت هیچگونه تحریمی قرار ندارد.

سفیر ایران در لندن: نفتکش حامل نفت ایران تحت هیچگونه تحریمی قرار ندارد.

سفیر ایران در لندن: نفتکش حامل نفت ایران تحت هیچگونه تحریمی قرار ندارد.