رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب مجلس: مسئولیت مدنی سازنده خودرو نسبت به ایمنی در تصادف

تصویب مجلس: مسئولیت مدنی سازنده خودرو نسبت به ایمنی در تصادف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند سازنده خودرو تا پنج سال نسبت به عیب و نقص و ایمنی خودرو در وقوع تصادف مسئولیت مدنی دارد رئیس مجلس: سازمان برنامه و بودجه طی هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان اختصاص دهد

تصویب مجلس: مسئولیت مدنی سازنده خودرو نسبت به ایمنی در تصادف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند سازنده خودرو تا پنج سال نسبت به عیب و نقص و ایمنی خودرو در وقوع تصادف مسئولیت مدنی دارد

رئیس مجلس: سازمان برنامه و بودجه طی هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان اختصاص دهد