رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان اداری و استخدامی:قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها به درستی اجرا شده

رئیس سازمان اداری و استخدامی:قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها به درستی اجرا شده و تقریبا تمامی افرادی که مشمول قانون بودند سازمان‌های خود را ترک کرده‌اند. اگر کسی بازنشسته‌ای می‌شناسد که خارج از قانون در حال فعالیت است، خبر دهد./ایسنا

رئیس سازمان اداری و استخدامی:قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها به درستی اجرا شده و تقریبا تمامی افرادی که مشمول قانون بودند سازمان‌های خود را ترک کرده‌اند.

اگر کسی بازنشسته‌ای می‌شناسد که خارج از قانون در حال فعالیت است، خبر دهد./ایسنا