رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دی‌ان‌ای افراد چپ‌دست کشف شد

دی‌ان‌ای افراد چپ‌دست کشف شد دانشمندان اولین دستورالعمل‌های ژنتیکی تثبیت شده در دی‌ان‌ای (DNA ) را کشف کرده‌اند که به چپ‌دست شدن مرتبط است. به نظر می‌رسد که این دستورالعمل‌ها به میزان زیادی در ساختار و عملکرد مغز نقش دارند، به ویژه بخش‌هایی که به زبان مربوط می‌شود/ بی بی سی

دی‌ان‌ای افراد چپ‌دست کشف شد

دانشمندان اولین دستورالعمل‌های ژنتیکی تثبیت شده در دی‌ان‌ای (DNA ) را کشف کرده‌اند که به چپ‌دست شدن مرتبط است. به نظر می‌رسد که این دستورالعمل‌ها به میزان زیادی در ساختار و عملکرد مغز نقش دارند، به ویژه بخش‌هایی که به زبان مربوط می‌شود/ بی بی سی