رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش تاج درباره رفتن فغانی از ایران

واکنش تاج درباره رفتن فغانی از ایران فغانی در این باره با من صحبت کرد و گفت ۴ یا ۵ ماه برای درست کردن کارهای اقامتش به استرالیا می رود و بعد از آن برمی گردد و دوباره قضاوت خواهد کرد

واکنش تاج درباره رفتن فغانی از ایران

فغانی در این باره با من صحبت کرد و گفت ۴ یا ۵ ماه برای درست کردن کارهای اقامتش به استرالیا می رود و بعد از آن برمی گردد و دوباره قضاوت خواهد کرد