رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تا مهر ماه سه دهک بالایی درآمدی یارانه با احتیاط حذف میشوند.

وزیر کار در حاشیه هیات دولت: سعی میکنیم تا مهر ماه سه دهک بالایی درآمدی یارانه با احتیاط حذف شوند.

وزیر کار در حاشیه هیات دولت: سعی میکنیم تا مهر ماه سه دهک بالایی درآمدی یارانه با احتیاط حذف شوند.