رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمایش کهن‌ترین نقاشی دیواری صدر اسلام در موزه ملی ایران

نمایش کهن‌ترین نقاشی دیواری صدر اسلام در موزه ملی ایران به اعتقاد پژوهشگران، این نقاشی، احتمالاً یکی از امرای سامانی را به تصویر کشیده یا صرفاً یک نگاره‌ی نمادین با مضمون سنت شکار در این دوره را یادآوری می‌کند.

نمایش کهن‌ترین نقاشی دیواری صدر اسلام در موزه ملی ایران

به اعتقاد پژوهشگران، این نقاشی، احتمالاً یکی از امرای سامانی را به تصویر کشیده یا صرفاً یک نگاره‌ی نمادین با مضمون سنت شکار در این دوره را یادآوری می‌کند.