رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دکتر منتظر المهدی : نمیگذارم در دوره مسئولیتم اقدام غیرعلمی در حوزه درمان معتادان انجام شود

دکتر منتظر المهدی : نمیگذارم در دوره مسئولیتم اقدام غیرعلمی در حوزه درمان معتادان انجام شود و اگر زورم نرسد یک لحظه برمسند مسئولیتم نمیمانم درمان اعتیاد بسیار پیچیده و چند وجهی است و میبایست از همه ظرفیتهای دارویی ،صیانتی و حمایتهای اجتماعی بهره برد بهتراست معتاد نشویم ! که کار سخت و دشوار میشود […]

دکتر منتظر المهدی : نمیگذارم در دوره مسئولیتم اقدام غیرعلمی در حوزه درمان معتادان انجام شود و اگر زورم نرسد یک لحظه برمسند مسئولیتم نمیمانم

درمان اعتیاد بسیار پیچیده و چند وجهی است و میبایست از همه ظرفیتهای دارویی ،صیانتی و حمایتهای اجتماعی بهره برد

بهتراست معتاد نشویم ! که کار سخت و دشوار میشود

الویّت و اَوَلیّت درحوزه آسیبهای اجتماعی پیشگیری در ابعاد مختلف با استفاده از ظرفیتهای مردمی است