رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برای دولت ارسال شد.

معصومه ابتکار: لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت » توسط رییس محترم قوه قضاییه برای دولت ارسال شد.

معصومه ابتکار: لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت » توسط رییس محترم قوه قضاییه برای دولت ارسال شد.