رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۴ درصد بیکاران “زن” هستند

۳۴ درصد بیکاران “زن” هستند از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بیکار، ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد هستند؛ بر این اساس مردان دو برابر زنان بیکارند. در بین جمعیت حدود ۲۴ میلیونی شاغل، سهم مردان از اشتغال به ۸۲ درصد و زنان به ۱۸ درصد می‌رسد.

۳۴ درصد بیکاران “زن” هستند

از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بیکار، ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد هستند؛ بر این اساس مردان دو برابر زنان بیکارند.

در بین جمعیت حدود ۲۴ میلیونی شاغل، سهم مردان از اشتغال به ۸۲ درصد و زنان به ۱۸ درصد می‌رسد.