رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واعظی: تمایل برای مذاکره از سوی سعودی ها را مثبت ارزیابی و از آن استقبال می کنیم

واعظی: تمایل برای مذاکره از سوی سعودی ها را مثبت ارزیابی و از آن استقبال می کنیم

واعظی: تمایل برای مذاکره از سوی سعودی ها را مثبت ارزیابی و از آن استقبال می کنیم