رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویری واقعی از یک ویروس (باکتریوفاژ) که با میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است.

تصویری واقعی از یک ویروس (باکتریوفاژ) که با میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است. باکتریوفاژها گونه‌ای از ویروس‌ها هستند که سلول‌های باکتریایی را مورد هدف قرار می‌دهند.

تصویری واقعی از یک ویروس (باکتریوفاژ) که با میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است.

باکتریوفاژها گونه‌ای از ویروس‌ها هستند که سلول‌های باکتریایی را مورد هدف قرار می‌دهند.