رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشور را تعطیل نکنیم!

کشور را تعطیل نکنیم! علی ربیعی، سخنگوی دولت: عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول اگر درهای کشور را به روی جهان ببندیم، باز هم این ملت زندگی روزمره بدون پیشرفت و آینده درخشان خواهد داشت دولت در مسیری درست می‌کوشد […]

کشور را تعطیل نکنیم!

علی ربیعی، سخنگوی دولت:
عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول
اگر درهای کشور را به روی جهان ببندیم، باز هم این ملت زندگی روزمره بدون پیشرفت و آینده درخشان خواهد داشت
دولت در مسیری درست می‌کوشد بت تحریم‌ها هم در ذهنیت‌ها و هم در عینیت اقتصاد و دیپلماسی بشکند
نمی توان این کشور جهانی شده را دوباره به یک جزیره فروبسته درخود تبدیل کرد
در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انتقال پول اندک حتی از کشورهای همسایه امکانپذیر نخواهد بود