رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اهدای مدال شجاعت به سگ یابنده «ابوبکر بغدادی»!

اهدای مدال شجاعت به سگ یابنده «ابوبکر بغدادی»! ترامپ به سگی که ادعا شده در عملیات دستگیری و کشتن سرکرده داعش نقش موثری ایفا کرده، مدال شجاعت اعطا کرد.

اهدای مدال شجاعت به سگ یابنده «ابوبکر بغدادی»!

ترامپ به سگی که ادعا شده در عملیات دستگیری و کشتن سرکرده داعش نقش موثری ایفا کرده، مدال شجاعت اعطا کرد.