رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این آبراه پر پیچ و خم یک رودخانه طبیعی نیست!

این آبراه پر پیچ و خم یک رودخانه طبیعی نیست! این شیرآبه سیاه، گند و کثافت و‌ زباله هفت شهر استان گیلان است که از سراوان، محل دپوی زباله ها جاری شده و سمت رودخانه‌ها‌؛ مزارع کشاورزی ‌و آب‌های زیرزمینی حرکت کرده است

این آبراه پر پیچ و خم یک رودخانه طبیعی نیست!

این شیرآبه سیاه، گند و کثافت و‌ زباله هفت شهر استان گیلان است که از سراوان، محل دپوی زباله ها جاری شده و سمت رودخانه‌ها‌؛ مزارع کشاورزی ‌و آب‌های زیرزمینی حرکت کرده است