رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات: مگر نمیتوانید تا بعدازظهر صبر کنی تا وثیقه را بگذارد!

رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات: مگر نمیتوانید تا بعدازظهر صبر کنی تا وثیقه را بگذارد! و برای ۱ یا ۲ساعت هم که شده پای او به زندان کشیده نشود؟ رفتن به زندان برای او و خانواده‌اش عوارض دارد.

رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات:

مگر نمیتوانید تا بعدازظهر صبر کنی تا وثیقه را بگذارد! و برای ۱ یا ۲ساعت هم که شده پای او به زندان کشیده نشود؟

رفتن به زندان برای او و خانواده‌اش عوارض دارد.