رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نفت : درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود

وزیر نفت : درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به اقشار ضعیف اختصاص می یابد

وزیر نفت : درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به اقشار ضعیف اختصاص می یابد